شنبه 26 دی‌ماه سال 1388 @ 08:14 ق.ظ

بررسی برخی ازشاخص های بخش مسکن درشهرستان شیروان

بررسی برخی از شاخص های بخش مسکن درشهر شیروان براساس سرشماری سال 1385

 

 

تهیه وتنظیم از:رسول جهان دوست ومهندس قاسم کوهستانی

 

مقدمه:

 

بحث مسکن ومسائل مرتبط باآن یکی ازمشکلات اصلی مسئولین کشوری است ،مسکن ازجمله نیازهای ضروری زندگی انسان هاست که بخش عمده ای ازدغه دغه های اوراتشکیل می دهد ،به همین علت آگاهی ازهرگونه آمارواطلاعاتی که بتواند دربرنامه ریزهای این بخش به مسئولین  امر(ازجمله شهرداری وشورای شهر)کمک کند امری الزامیست . دراین نوشتار تلاش شده است برخی ازآمارهای بخش مسکن سرشماری نفوس ومسکن سال 1385ارائه ودرحد توان بررسی شود.

1-  واحدهای مسکونی شهرشیروان براساس نوع اسکلت بناومصالح به کاررفته درآن:

ازجمله اطلاعات موردنیازبخش مسکن جهت برنامه ریزی ، آگاهی ازنوع اسکلت ساختمان هاومیزان مقاوم سازی بنا برای پیشگیری ازواردشدن خسارات سنگین درهنگام زمین لززهاست.

براساس آمار جدول شماره 1 ازکل 18850واحدمسکونی شهرشیروان3170واحد دارای اسکلت فلزی ،290واحد بتون آرمه ،12542واحدآجر وآهن، وبقیه ازسایر مصالح ساخته شده اند .طبق این آمارتیپ غالب مسکن درشهر شیروان فاقد مقاومت لازم دربرابرزلزله است ،که نیازمند چاره اندیشی است .

 

 

جدول شماره 1: واحدهای مسکونی معمولی برحسب نوع اسکلت بنا، مصالح عمده بکاررفته و تعداد اتاق  درشهرشیروان

 

جمع

1 اتاق

2 اتاق

3 اتاق

4 اتاق

5 اتاق

6 اتاق  وبیشتر

اظهارنشده

جمع کل شهری

18850

274

2502

6194

6181

2201

1268

230

فلزى

3170

37

490

974

1058

286

270

54

بتون  آرمه

290

0

19

107

147

16

0

0

جمع سایر

15328

237

1983

5095

4957

1890

991

176

آجروآهن یاسنگ وآهن

12542

170

1436

4079

4166

1687

862

141

آجروچوب یاسنگ وچوب

1639

19

385

510

484

127

87

26

بلوک سیمانى (باهرنوع سقف )

150

0

28

50

55

12

4

0

تمام آجریاسنگ وآجر

63

0

9

36

9

0

0

9

تمام چوب

0

0

0

0

0

0

0

0

خشت وچوب

763

29

95

347

221

47

25

0

خشت وگل

163

19

29

73

13

18

12

0

سایر

8

0

0

0

8

0

0

0

اظهارنشده

62

0

10

18

18

9

7

0

فاقد اطلاع

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2-واحد های مسکونی برحسب امکانات ،سال اتمام بنا و...:

مطابق آمارجدول شماره 2 ازمجموع 18850واحدمسکونی شهرشیروان ،3154واحد سال اتمام بنا آن ها ازسال1380تاسال1385 است.4584واحد بین سال های 75تا79 ،6339واحد بین 65تا74، 3576واحد  بین 55تا64،و1070واحد نیز قبل ازسال 55ساخته شده اند.

 

 

 

 

 

جدول شماره 2: واحدهای مسکونی معمولی برحسب امکانات و تسهیلات و سال اتمام بنا در شیروان

 

مجموع ضریب واحدمسکونی 

ضریب برق -وجود

ضریب تلفن ثابت-وجود

ضریب آب لوله کشی -وجود

ضریب گاز لوله کشی -وجود

ضریب دستگاه حرارت مرکزی

ضریب دستگاه حرارت و برودت مرکزی

ضریب آشپزخانه -وجود

ضریب حمام -وجود

ضریب توالت

ضریب آب لوله کشی وبرق-وجود

ضریب آب لوله کشی و برق و تلفن ثابت-وجود

ضریب آب لوله کشی ،حمام و توالت-وجود

ضریب آشپزخانه ،حمام وتوالت-وجود

جمع شهری

18850

18714

15364

18041

18373

114

53

18472

16649

18850

17980

15078

16411

16583

سال  1385

229

210

121

193

202

0

0

220

184

229

193

121

184

184

سال  1384

546

527

408

527

494

0

0

532

512

546

518

399

502

502

سال  1383

571

562

484

544

543

0

0

562

526

571

535

457

508

526

سال  1382

488

488

442

479

488

9

0

469

479

488

479

433

470

469

سال  1381

352

314

287

319

333

9

9

352

320

352

309

269

311

320

سال  1380

1022

1022

844

973

1010

0

0

993

922

1022

973

836

914

922

سال  1375 تا 1379

4584

4542

3733

4251

4477

14

0

4518

3958

4584

4228

3641

3893

3944

سال  1365 تا 1374

6339

6339

5232

6177

6260

34

5

6217

5705

6339

6177

5161

5651

5695

سال  1355 تا 1364

3576

3566

2921

3501

3482

21

30

3505

3144

3576

3492

2889

3102

3130

قبل از سال 1355

1070

1070

826

1013

1011

27

0

1032

845

1070

1013

809

822

836

اظهارنشده

74

74

64

64

74

0

8

74

55

74

64

64

55

55

 

 

 

3- واحد های مسکونی شهرشیروان برحسب تعداد اتاق :

 

براساس آمارجدول شماره 3 ازکل واحد های مسکونی شهرشیروان تعداد 274واحد دارای یک اتاق ،2502واحد 2اتاق، 6194واحد 3اتاق ،6181واحد 4 اتاق ، 2201واحد 5 اتاق و 1268 واحد هم دارای 6 اتاق وبیشتر هستند .متداولترین واحدهای مسکونی شهرشیروان دارای 3 اتاقند. با توجه به تعدادجمعیت شهر شیروان درسال 1385 تراکم نفراتاق دراین شهر 79% بوده است این عدد به این معنا است که به ازاء هرصد نفرجمعیت 79 اتاق وجود دارد .

جدول شماره3: واحد های مسکونی معمولی برحسب امکانات و تسهیلات و تعداد اتاق در   شیروان

 

مجموع ضریب واحدمسکونی 

ضریب برق -وجود

ضریب تلفن ثابت-وجود

ضریب آب لوله کشی -وجود

ضریب گاز لوله کشی -وجود

ضریب دستگاه حرارت مرکزی

ضریب دستگاه حرارت و برودت مرکزی

ضریب آشپزخانه -وجود

ضریب حمام -وجود

ضریب توالت

ضریب آب لوله کشی وبرق-وجود

ضریب آب لوله کشی و برق و تلفن ثابت-وجود

ضریب آب لوله کشی ،حمام و توالت-وجود

ضریب آشپزخانه ،حمام وتوالت-وجود

ضریب آْب لوله کشی،برق،تلفن ثابت وگازلوله کشی-وجود

ضریب همه امکاناتوتسهیلات-وجود

ضریب هیچیک ازامکانات و تسهیلات-وجود

ضریب امکانات و تسهیلات اظهانشده-وجود

جمع شهری

18850

18714

15364

18041

18373

114

53

18472

16649

18850

17980

15078

16411

16583

14916

20

0

0

1 اتاق

274

255

141

217

245

0

0

198

170

274

217

122

151

160

113

0

0

0

2 اتاق

2502

2435

1643

2353

2322

28

19

2373

1931

2502

2325

1606

1885

1921

1559

9

0

0

3 اتاق

6194

6176

4922

5897

6069

9

10

6109

5417

6194

5887

4840

5347

5388

4784

0

0

0

4 اتاق

6181

6162

5358

5936

6049

46

24

6115

5611

6181

5927

5234

5522

5602

5192

11

0

0

5 اتاق

2201

2187

1974

2170

2197

9

0

2183

2104

2201

2156

1960

2100

2095

1956

0

0

0

6 اتاق  وبیشتر

1268

1268

1135

1253

1265

17

0

1265

1203

1268

1253

1131

1198

1203

1131

0

0

0

اظهارنشده

230

230

190

216

227

6

0

230

214

230

216

184

208

214

181

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

4- واحد های مسکونی شیروان برحسب مساحت زیربنا :

 

از18850 واحدساختمانی شهرشیروان 2220 واحد دارای 50 مترمربع ویاکمتر زیزبنا ،3005واحد بین51تا75، 1931واحد بین 76تا80 ، 4287واحد بین 81تا100 ، 5755واحد بین 101تا150، 134واحد بین 151تا200 ، 429 واحد بین 201تا300 ، 82واحد بین 301تا500و7واحد نیز بیشتراز501 مترمربع مساحت دارند . تیپ غالب مساکن شهرشیروان دارای 101تا150 مترمربع مساحت است . (اطلاعات جدول شماره 4 )

 

 

 

 

جدول شماره 4:واحدهای مسکونی معمولی برحسب تعداد خانوار ساکن در آن‌ها و مساحت زیربنای واحد مسکونی  در شیروان

 

 

تعداد خانوار

جمع

50 مترمربع وکمتر

51 تا 75 مترمربع

76 تا80  مترمربع

81  تا 100مترمربع

101 تا 150 مترمربع

151 تا 200 مترمربع

201 تا 300 مترمربع

301 تا 500 مترمربع

 501 مترمربع و بیش‌تر

جمع شهری

18850

2220

3005

1931

4287

5755

1134

429

82

7

1 خانوار

16776

1978

2688

1745

3838

5182

967

311

62

5

2 خانوار

1819

209

283

161

399

491

152

105

18

1

3 خانوار

225

32

30

24

42

71

14

10

2

0

4 خانوار و بیش‌تر

30

1

4

1

8

11

1

3

0

1

 

 

 

 

 

5 – نحوه تصرف محل سکونت درشهر شیروان:

طبق اطلاعات جدول شماره 5 از21052 خانوارساکن درشهرشیروان 12966خانواردارای منزل ملکی عرصه واعیان ، 83خانوارملکی اعیان (فقط بنا) 6113خانواردارای منزل اجاره ایی ، 302خانواردربرابرخدمت ، 1379خانواررایگان و209خانوارنیزسایر بوده اند. باتوجه به این آماردرشهرشیروان 38% خانوارها فاقد مسکن هستند .

جدول شماره 5: خانوارهای معمولی ساکن و گروهی در واحد های مسکونی معمولی برحسب امکانات و تسهیلات مورد استفاده و نحوه تصرف محل سکونت  در  شیروان

 

مجموع ضریب خانوار

ضریب برق -وجود

ضریب تلفن ثابت-استفاده

ضریب آب لوله کشی -استفاده

ضریب گاز لوله کشی -استفاده

ضریب دستگاه حرارت مرکزی

ضریب دستگاه حرارت و برودت مرکزی

ضریب آشپزخانه -استفاده

ضریب حمام -استفاده

ضریب توالت

ضریب آب لوله کشی وبرق-استفاده

ضریب آب لوله کشی و برق و تلفن ثابت-استفاده

ضریب آب لوله کشی ،حمام و توالت-استفاده

ضریب آشپزخانه ،حمام وتوالت-استفاده

شهری

21052

20915

16362

20137

20345

134

54

20608

18194

21052

20074

16044

17914

18122

ملکى عرصه واعیان (زمین وبنا)

12966

12856

11214

12395

12533

126

45

12756

11463

12966

12332

10969

11283

11417

ملکى اعیان (بنا)

83

83

64

83

83

0

0

83

83

83

83

64

83

83

اجاره اى

6113

6095

3671

5869

5922

9

0

5906

5083

6113

5869

3635

5027

5056

دربرابرخدمت

302

302

263

283

274

0

0

302

275

302

283

245

256

275

رایگان

1379

1371

977

1316

1325

0

9

1353

1092

1379

1316

968

1083

1092

سایر

100

100

73

100

100

0

0

100

91

100

100

73

91

91

اظهارنشده

109

109

100

91

109

0

0

109

109

109

91

91

91

109