چهارشنبه 7 بهمن‌ماه سال 1388 @ 09:54 ق.ظ

مسائلی پیرامون شوراها ی اسلامی

مسائلی پیرامون شوراهای اسلامی 

محورها و موضوعات :

1 . مسائل مربوط به انتخابات مرتبط باشوراهای اسلامی اعم از انتخاب هیات رئیسه ، انتخاب شهردار ، انتخاب دهیار و .....

2 . نحوه تشکیل جلسات ومسائل مربوط به حضور و غیاب

3 . ارتباط وتعامل با شوراهای اسلامی فرادست

4 . نظارت برفعالیت وعملکرد شوراها و نهادهای ذیصلاح دراین امر

مسائلی پیرامون شوراهای اسلامی 

محورها و موضوعات :

1 . مسائل مربوط به انتخابات مرتبط باشوراهای اسلامی اعم از انتخاب هیات رئیسه ، انتخاب شهردار ، انتخاب دهیار و .....

2 . نحوه تشکیل جلسات ومسائل مربوط به حضور و غیاب

3 . ارتباط وتعامل با شوراهای اسلامی فرادست

4 . نظارت برفعالیت وعملکرد شوراها و نهادهای ذیصلاح دراین امر

         

مسائل مربوط به انتخابات مرتبط باشوراهای اسلامی

اعم از انتخاب هیات رئیسه ، انتخاب شهردار ، انتخاب دهیار و .....

 

الف . انتخاب هیئت رئیسه سنی

ب   . انتخاب هیئت رئیسه دائمی

ج   . انتخاب وتشکیل کمسیونها

د    . انتخاب شهردار

س . انتخاب دهیار

 

الف - انتخاب هیئت رئیسه سنی

پس از برگزاری انتخابات وتائید آن توسط هیئت اجرائی ونظارت ؛ فرماندارازاعضای شورای شهر و بخشدار ازاعضای شورای روستا برای تشکیل هیئت رئیسه سنی دعوت بعمل می آورد و مسن ترین عضو شورا بعنوان رئیس و جوان ترین عضو شورا بعنوان نائب رئیس انتخاب می شوند .

 وظایف هیئت رئیسه سنی : 1 . انجام مراسم تحلیف  2 .  انتخاب هیئت رئیسه دائمی .

 

ب - انتخاب هیئت رئیسه دائمی

اعضای شورا دراولین جلسه خود پس از انتخاب هیئت رئیسه سنی ؛ هیئت رئیسه دائمی شورا را ازبین اعضای شورا شامل رئیس ؛ نائب رئیس ؛ منشی ؛ سخنگوبرای شوراهای بالای 3 نفر و نماینده شورا درشورای فرادست را انتخاب می نمایند .

***نکته : درشورای روستا ازبین اعضا یک نفر بعنوان نماینده درشورای بخش و درشورای شهر یک نفر بعنوان نماینده درشورای شهرستان انتخاب می شود .

 

ج - انتخاب کمسیونهای تخصصی

درشورای شهر بمنظور بررسی ؛ اصلاح ؛ وتکمیل پیشنهادات ونیزتهیه طرحهای لازم وانجام وظایف قانونی که شورا برعهده دارد ؛ کمسیونها وکارگروههای تخصصی تشکیل می گردد. هریک ازکمسیونها ازبین اعضایشان یک رئیس ؛ نائب رئیس ومنشی انتخاب می نمایند که منشی مخبر کمسیون نیز می باشد .

 

د - انتخاب شهردار

شورای اسلامی شهرموظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن طبق قانون فردی ذیصلاح را بمدت 4 سال بعنوان شهردار انتخاب وبرای صدور حکم به استانداری مربوطه و وزارت کشور  معرفی نماید .

***نکته : شوراهای اسلامی شهرموظفند  نماینده یا نمایندگانی را برای شرکت درجلسات شورای اداری وکمسیونهای ادارات شهر یا شهرستان واستان مربوطه و همچنین در صورت درخواست مقامات اجرائی ؛ نهادها وسازمانهای دولتی ؛ شورای شهر از بین اعضا نماینده ای رابرای شرکت درجلسات انتخاب و معرفی نمایند .

  (مانند نماینده شورا در شورای آموزش شهر یا کمسیون ماده صد شهرداری و....)

 

س انتخاب دهیار

شورای اسلامی روستا موظف است پس ازرسمیت یافتن طبق قانون فردی ذیصلاح را بمدت 4 سال بعنوان دهیار انتخاب وبرای صدورحکم به بخشداری مربوطه نماید .

 

 

 نحوه تشکیل جلسات ومسائل مربوط به حضور وغیاب

 

تشکیل جلسات

     - جلسات شوراها علنی و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با
اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است .

 - تشکیل جلسات غیر علنی منوط به تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه می باشد(ماده 15 اصلاحی 6/7/1382 قانون تشکیلات ، وظایف و ...... )

- جلسات عادی وفوق العاده شورای اسلامی شهر باحضور حداقل دوسوم اعضای اصلی بشرح ذیل رسمیت می یابد :

الف . درشوراهای 5 نفره با حضور 4 نفر ازاعضای اصلی

ب .  درشوراهای 7 نفره با حضور5 نفر ازاعضای اصلی

ج . درشوراهای 9 نفره با حضور 6 نفر ازاعضای اصلی

د . درشوراهای 11 نفره با حضور 8 نفر ازاعضای اصلی

س . درشورای شهر تهران با حضور 10 نفر ازاعضای اصلی

جلسات عادی وفوق العاده شورای اسلامی روستا باحضور حداقل دوسوم اعضای اصلی بشرح ذیل رسمیت می یابد   

الف. درشوراهای5 نفره با حضور4 نفر ازاعضای اصلی

ب . درشوراهای 3 نفره با حضورحداقل 2 نفر ازاعضای اصلی

 

مسایل حضور و غیاب و نحوه برخورد با آن

غیبت غیر موجه اعضاء شورا در طول یک سال با تشخیص و تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت می شود: (ماده 82 مکرر 1 الحاقی 6/7/1382 قانون تشکیلات ، وظایف و ...)

  -  درشورای روستا و شهر                 دوازده جلسه غیر متوالی و یا شش جلسه متوالی

 

   ***نکته :  غیبت از جلسات شورا با اطلاع رئیس شورا و از جلسات کمیسیونها با اطلاع رئیس کمیسیون مربوط امکان پذیر است.(ماده 16 آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب 24/1/1384 هیاًت وزیران)

    - تشخیص موجه بودن غیبت و تاًخیر و تعجیل در جلسات بر عهده شورا و در جلسات کمیسیونها با تصویب کمیسیون می باشد و در هر صورت اعلان رسمی غیبت و تاًخیر با رئیس شورا خواهد بود.(تبصره 1 ذیل ماده 16 آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب 24/1/1384 هیاًت وزیران)

 

 . ارتباط وتعامل با شوراهای اسلامی فرادست

 

الف . طبق قانون شورای اسلامی روستا موظف است ظرف مدت 10 روز مصوبات خود رابرای بررسی به شورای بخش ارائه نماید .

ب   . طبق قانون شورای اسلامی شهر موظف است ظرف مدت 10 روز مصوبات خود رابرای بررسی به شورای شهرستان ارائه نماید .

ج   . شورای روستا موظف است طرح هادی روستا را باهمکاری شورای بخش بررسی وتائید نماید .

د    . شوراهای اسلامی شهر و روستا موظفند هماهنگی لازم را با شوراهای فرادست برای انجام وظایف قانونی بعمل آْورند .

س . درصورت بروز هرگونه اختلاف دربین اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا ؛ شوراهای مذکور موظفند برای حل اختلاف با شورای فرادست همکاری نمایند .

و   . شورای شهر موظف است نسخه ای ازبودجه مصوب وهزینه های شورا را درپایان سال به شورای اسلامی شهرستان واستان ارسال نماید .

***نکته : درصورت ازبین رفتن شرایط لازم برای برگزاری جلسات شورا ؛ اعضای باقیمانده شوراها موظفند برای انجام وظایف قانونی خود با شورای فرادست تعامل وهمکاری داشته باشند .

 

. نظارت بر عملکرد شوراها

 

سازمانها ونهادهای ناظر برعملکرد وفعالیت شوراها

 

الف . وزارت کشور ؛ استانداری ؛ فرمانداری ؛ بخشداری

- وزارت کشور مسئول اجرای قانون شوراهای اسلامی شهروروستا وتهیه آئین نامه های مربوطه ونظارت براجرای این قانون رابرعهده دارد.

- اعتراض به مصوبات شورای روستا وبخش توسط بخشدار ویا شورای شهرستان صورت می پذیرد .

- اعتراض به مصوبات شورای شهر وشهرستان توسط فرماندار ویاشورای استان صورت می پذیرد .

- مصوبات شورای شهر برای بررسی به فرمانداری و مصوبات شورای روستا برای بررسی به بخشداری مربوطه ارسال می گردد و درصورت عدم اعتراض فرمانداری وبخشداری ( ظرف مدت 15 روز) مصوبات شوراها قابل اجراست . 

- هرگاه شورا اقدامی برخلاف وظایف مقرر یامصالح عمومی کشوروهمچنین حیف ومیل اموال وتصرف غیر مجاز اموالی که نگهداری آن رابرعهده داردانجام دهد ؛ با پیشنهاد فرماندار موضوع برای انحلال شورا به هیئت حل اختلاف استان ارجاع می گردد .

- انحلال شورای اسلامی روستا ازاختیارات هیئت حل اختلاف استان و انحلال شورای اسلامی شهر با پیشنهاد هیئت حل اختلاف استان وتصویب هیئت مرکزی حل اختلاف صورت می پذیرد .

 

ب . سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور

باتوجه به اینکه شوراهای اسلامی شهروروستا ناظر بر درآمدها و هزینه های شهرداریها و دهیاریها بوده  و به نحوی از انحا از اعتبارات عمومی کشور استفاده می نمایند ؛ طبق قانون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات میتواننداعمال کنترل و نظارت مستمر مالی بمنظورپاسداری ازبیت المال  و مطابقت عملکرد شوراها با قوانین ومقررات راداشته باشند  .

ج . دستگاه قضائی

. رسیدگی به شکایات شوراها ازهیئت های حل اختلاف درخصوص انحلال  شورا

. رسیدگی به شکایات اعضائ شوراها ازهیئت های حل اختلاف درخصوص سلب عضویت آنها

. رسیدگی به شکایات افراد حقیقی وحقوقی از عملکرد شوراها

رسیدگی به جرائم اعضای شوراها